כללי

מטריה ביטוחית לקרן פנסיה

6hqf1sd9dq

שתפו למשפחה וחברים
שגם הם יוכלו להנות מקריאת הכתבה

מטריה ביטוחית לקרן פנסיה

לשם מה ?


קרן פנסיה מקיפה

מרבית אזרחי מדינת ישראל חוסכים במסגרת קרן פנסיה חדשה, אשר מבטיחה תשלום קצבת זקנה לחוסך החל מגיל 60.

בנוסף קרן פנסיה מקיפה מבטיחה הגנה לחוסך ומשפחתו הגנה למקרה אובדן כושר עבודה והגנה למקרה מוות.

היה ונפטר אדם אשר מבוטח במסגרת קרן פנסיה, יהיו זכאים שאריו לקצבת שאירים. בן/בת זוג זכאים לקצבת שאירים לכל החיים וילדים עד גיל 21.

חוסך אשר מבוטח בקרן פנסיה חדשה מבוטח גם למקרה של אובדן כושר עבודה. היה ונפגע כושרו לעבוד בשיעור העולה על 25% עקב מחלה או תאונה זכאי יהיה לקצבת אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה.

במסגרת קרן פנסיה הכיסוי הביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה עלול להיתפס כ"חלש" בהשוואה לביטוח למקרה אובדן כושר עבודה אשר נרכש מחברת ביטוח, אך ניתן לנסות להתמודד עם אותן חולשות, ככל שהן רלוונטיות לחוסך.

מטריה ביטוחית מהווה ניסיון לתת מענה לחולשות המובנות הקיימות במסגרת קרן פנסיה בכל הקשור לכיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה, לייצר כיסוי ביטוחי איכותי יותר לפנסיית נכות המבוטחת על ידי קרן פנסיה.

מטריה ביטוחית

מטריה ביטוחית מאפשרת רכישת הרחבות ביטוחיות לאלו הקיימות בקרן הפנסיה אשר נוגעות להגדרת עיסוק ספציפי, לביטול תקופת אכשרה ולביטול קיזוז מביטוח לאומי.

הגדרת עיסוק ספציפי

במסגרת תקנון קרן פנסיה חדשה, שהינו אחיד לכול קרנות הפנסיה החדשות, נקבע שאדם מוגדר כנכה, אם אין הוא מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת התואמת לו, לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו. כלומר, אם חוסך אשר מבוטח במסגרת קרן פנסיה חדשה לא מסוגל לעבוד בעבודתו, אך הוא יכול לעבוד בעבודה אחרת אשר תואמת להשכלתו, הכשרתו וניסיונו הוא לא יהיה זכאי לקבל קצבת נכות מקרן הפנסיה.

במסגרת פוליסת ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה יש אפשרות להוסיף הגדרה עיסוקית ולכן הכיסוי הקיים בפוליסת ביטוח לכאורה טוב יותר מזה הקיים בקרן פנסיה חדשה.

מטריה ביטוחית המתווספת לקרן פנסיה חדשה מרחיבה את הכיסוי הביטוחי גם למקרה בו המבוטח לא יכול לעבוד בעיסוק ספציפי.

זאת אומרת שאם קרן פנסיה תדחה תביעה של מבוטח לקבלת קצבת נכות בטענה כי למרות הפגיעה ביכולתו לעבוד בעבודתו הוא יכול לבצע עבודה אחרת הרי בזכות המטריה הביטוחית מובטחת לו  קצבה אם אין הוא יכול להמשיך לעסוק בעיסוק ספציפי, לעסוק באותו עיסוק ובאותו מעמד שהיה לו ב-12 החודשים שלפני קרות מקרה הביטוח. חשוב לתת את הדגש על העובדה שניתן לרכוש הגדרה עיסוקית לבעלי מקצוע הנכללים ברשימה סגורה של חברות הביטוח ולא ניתן לרכוש את הכיסוי לכל אחד.

תקופה אכשרה

זו מוגדרת כתקופה, אשר במהלכה מבוטח בקרן לא זכאי לכיסוי ביטוחי בגין מצב רפואי קודם, כזה שהיה לו לפני הצטרפותו לקרן הפנסיה. קרן פנסיה חדשה מגדירה שאם אי יכולתו של המבוטח לעבוד נובעת ממצב רפואי שהיה לו לפני הצטרפותו לקרן הפנסיה הוא לא יהיה מבוטח במשך 60 חודשים ממועד הצטרפותו לקרן הפנסיה. מטריה ביטוחית מאפשרת להבטיח למבוטח שאם תביעתו מקרן הפנסיה תידחה מסיבה זו הוא יזכה לפיצוי מחברת הביטוח בזכות רכישת המטריה הביטוחית.

קיזוז קצבת נכות

מבוטח אשר זכאי לקצבת נכות מקרן פנסיה וגם לקצבה ממקור אחר, למשל במקרה של תאונת עבודה מביטוח לאומי תקזז קרן הפנסיה מן הקצבה אותה היא משלמת את סכום הקצבה האחרת.

במסגרת מטריה ביטוחית ניתן לרכוש ביטוח לביטול קיזוז קצבת נכות ואז אם יתרחש אירוע ביטוח, קרן הפנסיה לא תקזז מן הקצבה המשולמת על ידה את הקצבה המשולמת על ידי גורם אחר כמו ביטוח לאומי או משרד הביטחון.

חוסך בכל קרן פנסיה חדשה בכל חברת ביטוח או בית השקעות יכול לרכוש מטריה ביטוחית לקרן הפנסיה בכל חברת ביטוח.

איציק אסטרייכר

אסטרייכר – סוכנות לביטוח פנסיוני

 

תפריט נגישות