םיקסע להנימל רפסה תיב -  ךלש קסעה


 :קסע תמקה לש ב-א

 :הנכהה בלש .א
? המיאתמ תא םאה - שדח קסע חותיפ 
.לודגה דעצה תא השוע תאש ינפל ,ךמצע םע קודבל ךל יאדכש תובושח תולאש רפסמ
םישדח םיקסע לש תויועט הנומש 
.םיבושח םילוקיש המכ ליעפהל - ןושארה דעצה ינפל דוע -  יאדכ ,תטלחה רבכ םא םג
עדימ תורוקמ ?םיליחתמ ךיא
 עויס ,הרזע ,ינושאר עדימ גישהל ןתינ םהב םידרשמו םירתא ,תומוקמ
.קסע תמקהל ץועיו
ךלש םינושארה םידעצה הנומש
?יתימא קסעל ךופהל ידכ תושעל ךילעש רתויב םיבושחה םירבדה םהמ
תיבב תויהל םגו דובעל םג
תיבהמ קסעה לש ןוכנ לוהינב ךל ורזעיש םיפיט

:תומזיהו המקהה בלש .ב
תיקסיע תינכות תנכה
.התוא םיניכמ ךיא ,תובושחה תודוקנה המ :תיקסיע תינכותל תינושאר הכרדה
םירשק ,םירשק
 .ךייקסע תא םדקל תויזכרמה םיכרדה תחא איה ךלש םירשקה תשר
?עיקשמ םיאצומ ךיא
 תצעיימ קינח-רלדנגצלז הטנר ?ףסכ רסח לבא ,היציביטומו ןויער ,ןוזח ךל שי
עיקשמ אוצמל ךיא
(
ךיידבוע ברקב היצביטומ ררועל ךיא :וא) לכה אל הז ףסכ
.
םהיצמאמ דובע תיפסכ םתוא למגתל רשפא יאשכ אקווד ,ךידבועמ רתוי קיפהל 
  
לכה תרמוא דיה תציחל : רשקו תימדת
.
םתובישחו ינושאר םשורו תימדת : ינושארה םשורה לש תובישחה
 םיריחמ תעיבקל יביטקפאו טושפ לדומ העיצמ ימחלה תיב הנח  ילש קסעה תא רחמתל ךיא

:ג. ניהוג אנשים וניהול העסק

לנהל באופן רוחני

חזון שווה המון

על חזון והצהרת משימה ועל חשיבותם בניהול ועסקים

םינוגריאב תוינחור
הדובעב אטבתמ אוה ךיא :לארשי תא ףטוש תוינחור לש לג
השק בצמהשכ  חורה בצמ םע דדומתהל
.םהילע לקהל םיכרד לע בושחל יאדכ ,ךידבוע לע םיעיפשמ םיינוציחה םיעוראהשכ
םהילע רומשלו "םיבכוכ" סייגל
.תויוצרה תונוכתה תא יריכה ?ךלש קסעל סייגל ךל יאדכש םישנאה ימ
 לאה תתמ - המזיראכ
?ךירחא תכלל םישנאל תמרוגש וזה תדחוימה הנוכתה יהמ
םייחב ראשיהלו יוניש תושעל
?ךידבוע ברקב היצביטומו תיבויח היגרנא ,תוימיטפוא לע םירמושו - יוניש םישוע ךיא
 תיבב אוה קסעהשכ
 רסוח םע םידדומתמ ךיא לבא .םישנל תרדהנ הייצפוא איה תיבה ןמ הדובע
?תולובגה
בושמ לבקל םהל םורגל
.ןנוגתהל םהל םורגל ילב ךיידבועל הנוב תרוקיב ינתת ךיא

:תויעוצקמ תויונמוימ .ד
תיבהמ תדבועל ןמז לש ןוכנ לוהינ

 
קינח-רלדנגצלז הטנר תאמ ךלש קסעל עיקשמ אוצמל ךיא 
ןלכלכ ,לוכשא הקיבצ תאמ
  לוזב ףסכ תונקל
לוכשא הקיבצ תאמ -  ?רתוי יאדכ המ - דועיסו תואירב חוטיב
לוכשא לעי תאמ  -  ?
הסנכה סמל ח"וד שיגהל בייח ימ
הנשה ףוסב סמ תובטה
השירפב סמ ןונכת
!םלשל סמ המכ הטילחמ תא
הסנכה סממ יוכיז תודוקנ
המידק םיבשוחל םיילכלכ תונורתפ
תרוכשמה תא לידגהל ךיא :םיריכש
טפארדרבואהמ םיאצוי ךיא 

.דועו ,תונחילצמ  ,ןמז לוהינ לע "ימצע-ןחבמ

______