?הלעמל ךרדב םישנ
(ירוביצ דסומב םישנ םודיק לע)

 ןיול החמשו ,קינח הרימ ר"ד:תאמ

 ךורכה יונישה אוה ,םינוגריאב םושייל רתויב םישקה םייונישה דחא
 תורמל .םישנ םודיקל יעצמאכ תנקתמ הפדעה לש קוחה עוציבב
 תנקתמה הפדעהה לש תוימיטיגלל יוטיב ןתינ רבכ לארשי תנידמבש
 ררועמ ,"תנקתמ הפדעה" גשומה ןיידע ,1994
 תנשב ץ"גב ידי לע
 תקולחמב יונש ומושייל רושקה ןויערה םצעו ,תודגונמו תונוש תובוגת
 .הפירח

 םג ,םלוא .הנידמה תורישב קוחה םושייל םידעצ  לע טלחוה ץראב
 לש תובייוחמ תמייק םהב ,לארשיב םיטעמה הדובעה תומוקמב
 ןתינ ,תנקתמ הפדעה לש םיכילה םיעצבתמו ,אשונל הריכבה הלהנהה
 תא ףוקעל תונויסינו ,תויומלעתה ,תויולכנתה ,תויודגנתה אוצמל
.תונוש םיכרדב קוחה עוציב

 לש םינושה םהיטביה תא תושיחממה ,תוקתרמ תועפות רפסמב
 רקס ךלהמב ונלקתנ ,םישנ םדקל ןיינועמה ןוגריאב הלא םיישק
 ויהש םיאצמימה .ימואל חוטיבל דסומה ברקב עצבל ונשקבתהש
 ללכמ םיזוחא 72
 תווהמה ,םישנה יכ ולעה ,הפוקת התואב םימייק
 םיגרדב םלוה ןפואב תוגצוימ ןניא ,ימואלה חוטיבב םיקסעומה
 ןתקסעה ףקיה ןיב המילה ןיאש אצמנ ,רמולכ :דסומה לש םיהובגה
 .(3%
) לוהינב רתויב תוריכבה תודמעב ןתוחכונ ןיבל (72%) דסומב

 ינפ לעמ התלעה ,דסומה תרגסמב הכרענש תיטסיטטסה הקידבה
 ןיב סחיה לע קר אל הנירקמה ,תניינעמו תבכרומ הנומת חטשה
 ןיבל םיריכב תועוצקמבו הריירקב החלצהל םישנ לש לאיצנטופה
 תא הטילבמ ,רקיעבו ,םג אלא ,לעופב וגשוהש םיטעומה םיגשיהה
 ,ישונאה באשמה תחבשהל םיצמאמ ןוגריא לכב עיקשהל ךרוצה
 .םידבועה לכ לש לאיצנטופה יוצימלו

 םישנ םודיק אשונב  דסומה תוינידמ  לש שדחמ הרדגה תובקעב
 השקבב ימואל חוטיבל דסומה ונילא הנפ ,םיריכב לוהינ ידיקפתל
 ,הינויפיא תא תופמל התיה רקסה תרטמ .הכרדה יכרצ רקס םייקל
 תוריכב תודמעב םישנ לש גוצייה תייעב לש םינושה הייוליגו היכילהת
 דסומה תוינידמב םידעצה תקמעהל תועצה רוזגל םהמו ,לוהינבו
.וב לופיטל םייוארה םידעצה לע ץילמהלו ,הז םוחתב

 תוגהנתהה ,תודמעה ,תועדומה ,עדיה ימוחתב עגנ ,ונבכרהש ןולאשה
 דסומב םישנ םודיק לש אשונה יבגל םיפיטואיריטס וא תונומאהו
 שמשמ הז ילכ .תויננימ יוהיזל הלבט לע ססבתהו ,ימואל חוטיבל
 תוכרעמב (םזיסקס) תויננימ לש תועפות יוהיז ךרוצל םירקחמב
 תולהנה רובע ןוחביא ילכ שמשמ אוהו ,תוירוביצו תויכוניח ,תויתרבח
 ,השענ ,וזכ הלבטב שומיש .ןנוגריאב השענה לע דומעל תוניינועמה
 םושיי תחטבה םשל ,ןודנולב תינוריעה ךוניחה תושר י"ע ,המגודל
.היתודסומב תיננימ-יטנאה תוינידמה

 םיגרדב דסומה ידבועמ תישימחכ לש יארקא םגדימל רבעוה ןולאשה
 ורזחוהש םיאלמה םינולאשה רפסמ .םינושה םיפינסבו םינושה
 םיאצמימה .547
 היה ,םייטסיטטס םיחותינ ךרוצל ולבקתהו
 תובקונ תולאש םיגיצמ םינולאשה לכב תובושתה חותינמ ולבקתהש
 םודיק לש אשונה יבגל םינוגריאב םישנאל שיש תוסיפתו תודמע יבגל
 .םירחא םיעצמאו ,תנקתמ הפדעה תועצמאב םישנ

 ילהנמו ידבוע ברקב הבחר תיללכ המכסה שי יכ אצמנ ,תישאר
 בור .לוהינ ידיקפתב םלוה גוציי ןיא םישנלש הדבועל ןוגריאה
 ומיכסה  ,(םירבגהמ 67%
 -ו ,םישנהמ 63%) םינימה ינשמ םירקחנה
 ןניא םישנ יכ הבחר הרכה שי ,הז יסיסב ןותנ לע ,רמולכ .וז הרדגה םע
.דסומה ידבוע ברקב ןרפסימל םאתהב םיהובגה םיגרדב תוגצוימ


 תודמעב םישנ לש ךומנ גוציי יבגל הנבה תמייק יכ הדבועה םצע ,םלוא
 םישנא םיסחיימ םתוא  םירבסהה יבגל רבד תרמוא הניא ,תוריכב
 ןתינש םושמ ,םייתועמשמו םיבושח םה הלא םירבסה .הז בצמל
 םיכרדה לע ,ךכמו ,הייעבל רשקב םישנאל שיש תודמע לע םהמ דומלל
.תונורתפה םושייל עירפהל םייושעה םיישקה לעו ,הב לפטל שי ןהב

 סחיל םיכוז םיהז םירושיכ ילעב םישנו םירבג םא הלאשל רשאב
 םישנה בור :םירבגל םישנ ןיב תובושתב ינוש אצמנ ,ןוגריאב ההז
 תמועל ,תיקלח קר ההז  אוהש וא ,ההז וניא סחיהש ורמא (69%
)
 ההז סחי םילבקמ םירבגו םישנש ונעטש ,םירבגהמ (53%
) תיצחמכ
.הבר הדימב

 תולועפ תושענ םא הלאשל הבוגתב היה ,הז לוציפל ףסונ ףוקית
 דועב ,וז הלאש לע בויחב ובישה (60%
) םירבגה בור :םישנ םודיקל
 תולועפ לע ןהל עודי אלש וא ,אלש ונעט (70%
) םישנ לש רתוי לודג בור
 םיקסעומה םישנהו םירבגה יכ הארנ ,הז ינושאר בלשב רבכ  .הלאכ
 יכ םינימאמ םירבגה בור :תונוש תואיצמ-תונומת יתש םיאור ,דסומב
 קיפסמ תושענ יכו ,ההז סחיל םיכוז םיהז םירושיכ ילעב םישנא
 :ןוכנה אוה ךפיהה יכ תונימאמ םישנה בור וליאו ,םישנ ןעמל תולועפ
 םישנ דדועל ידכ קיפסמ השענ אל םגו ,םירבגלו םישנל ההז סחי ןיא
 .חתפתהל

 ,םישנ לש םודיקה יישקל הרושקה ,וז הייגוס לש תפסונ  תרזגנ
 םינימה ינש .םירבגו םישנ לש תוסיפת ןיב דוגינ איה םג התלעה
 :לוהינ ידיקפתל םדקתהל םישנ לש ישוקה תדימ לע םתעדב ולצפתה
 יקלח אוה ישוקהש וא ,הזכ ישוק לכ ןיאש הנע  םירבג לש לודג בור
 לכ םישנל ןיאש ורמא םישנה ןיבמ דבלב 14%
  ,םתמועל .(58%+28%)
 שי םישנל יכ בשח (27%
) ןהיניבמ לופכ רפסמ לבא  ,םדקתהל ישוק
 ןותנ .יקלח ישוק שיש וסרג ןתיצחממ הלעמל דועו ,םדקתהל בר ישוק
 םירבג תמועל םישנ לש תויליבומב םילדבהל תועדומה יכ דיעמ ,הז
.םירבג ברקב רשאמ םישנ ברקב רתוי ההובג איה

 אוה ,םישנ לש םודיקה תויעב לע ןיינעמ רוא הרוזה ףסונ טביה
 תא םתסיפת ןיבל ,םינימה ינש לש םודיקל תויפיצה ןיב האוושהה
 ךכ לע תיעוצקמה תורפסב ןעטנ הברה .ןוגריאב םודיקל םייוכיסה
 ,היצביטומ רוסחמ ללגב ,םיריכב םידיקפתל תומדקתמ ןניא םישנש
 .הריירקב תועיקשמ ןניא ןה ןושארה םוקמב החפשמה תדמעה ללגבו
 יושע ,םישנו םירבג לש םודיקל תויפיצה ןיב םילדבהה חונעיפ ,ןכל
 םג .םישנ לש ןמודיק-יאל תוביסה תא רתוי קייודמ ןפואב ריבסהל
 יבגל םינוגריאב תמייקה תויתייעבה תא םירקחנה תודמע ודדיח ,ןאכ
.תרמצב םישנ לש ןמוקמ
 
 םמצע תא תוארל ופיצ ,םישנכ םירבג ,םילאשנה בור ,יללכ ןפואב
 :םירבגמ - 75%
 :םישנ רתוי םכותב) םינש 5 דועב רתוי ריכב דיקפתב
 םודיקל תויפיצה ןיב םילודג םילדבה ןיאש ךכמ קיסהל ןתינ  .( 71%

 הדימב תוינתפאש ןהש תוזירכמ םישנהו ,דסומב םישנ לשו םירבג לש
 יא םג ,ךכ םא ,וז הדוקנב .םירבגה ןמ ,רתוי טעמ ףא ילואו ,ומכ הבר
 ןניאש וא ,תוכומנ תויפיצ תוביצמ ןהש םישנה תא םישאהל רשפא
 .רתוי הובג דיקפתל םודיקב תוניינועמ

 תויורשפאה ךרעמל סחיב םינימה ינש לש םמלוע תסיפת רואיב ,םלוא
 הייאר תיוז םרות ,םהיתורטמ תא גישהל ידכ ןוגריאה םהל קינעמש
 יכ םיפוצ םירבג רתוי .ןוגריאב תויונמדזהה הנבימ לע תחכופמ
 (55%
) םינייוצמ וא  םיבוט םה רתוי ריכב דיקפתל םדקתהל םהייוכיס
 ועיבה (55%
) םגדימב םישנה תיצחממ רתוי ,ללככ .(36%) םישנ רשאמ
 ךרעמ .תוהובגה ןהיתויפיצ תורמל ,םדקתהל ןהייוכיס יבגל תוימיספ
 תרייטצמה הנומתה ןמ עבונ םנוגריאב םיאור םישנאש תויונמדזהה
 םישנה יכ תואורו ןביבס תוטיבמ םישנ :םדאה חוכ תבצממ םהינפל
 יבגל תוקיסמ ןה ךכמו ,תוטעומ ןה םיריכב םידיקפתל תובצומה
.םודיקל ןהייוכיס

 םינימה ינשל שיש תונימאמ ןניא םישנש אוה טלובה אצמימה
 ונעט (42%
) תולאשנהמ תיסחי לודג קלח :םיגשיהל תווש תויונמדזה
 םירבג רתוי .םישנל רשאמ םדקתהל תויונמדזה רתוי שי םירבגלש
 םינימה ינשל שיש תויונמדזהה ךרעמש וסרג (47%
) םישנמ (65%)
.ההז אוה דסומב

 םישנה ורמא ,םישנל תונתינה תויונמדזה לש לוצינה תדימ יבגל
 (87%
) םגדימב םישנה לש עירכמה ןבור :תפחוס הרימא םגדימב
 תויונמדזה םישנל ןתנ ימואל חוטיבל דסומה יכ העדל ודגנתה
 (56%
) רתוי ןטק בור ,ןתמועל .תאז ולצינ אל ןה ךא םדקתהל
 דועו ,הפקת איה יכ ונעט םהמ שילש דועב ,העיבקל ודגנתה םירבגהמ
.וז הלאש לע ללכ בישהל אל ורחב 10%
 -כ

 תוירחאה תא תולתל םיטונ םירבגה היפל המגמ ,אופיא ,הפ תנמתסמ
 תויונמדזה לצנל תועדוי ןניא םישנהש ךכב םישנ םודיק-יאל
 תויונמדזה תוחפל תוכוז ןהש תוסרוג םישנה וליאו ,ןהל תוקנעומה
 םיקינעמ םישנאש סוחייה לש ,וז הדוקנ .םירבגל האוושהב ,ןוגריאב
 תיטירק איה ,םישנ םודיקל ןוגריאה תוירחא לומ טרפה לש ותוירחאל
 יכ הנומאה .םינוגריאב םישנ םודיקב םיכורכה םיישקה לש הנבהב
 ,תאז תולצנמ ןניא ןהו ,תושלחה תוצובקל תויונמדזה קינעמ ןוגריאה
 יללכ ןפואבו ,תנקתמ הפדעהל תודגנתהב הרושק תויהל הייושע
.ןוגריאב חוכ תורסח תוצובק לש ןמודיקל םידעצל תודגנתהב

 םימרוגה יבגל םירקחנה לש םתעד יהמ ,ןיבהל ,ןכ םא ,וניצר
 תועגונה תולאש תועצמאב ,ןוגריאב דיחיה לש ומודיק תא םיעבוקה
.םיינוגריאהו םיישיאה םודיקה ימרוגל םירבגו םישנ לש סוחייל

 תישיאה היצביטומל וסחיי ,םישנכ םירבג ,םילאשנה בור ,יללכ ןפואב
 םמצע םה יכ ונעטו ,ןוגריאב םודיקה תעיבקב הובג לקשמ דבועה לש
 יבגל םילאשנה לש םתסיפת .םמודיקל תישיא תוירחא םיחקול
  :תילמרונ המוקעל הגלפתה ,ריכב דיקפתל םמודיקל תוירחאה
 קר םהב יולת ריכב דיקפתל םודיקש ובשח םילאשנה ללכמ תיצחמכ
 הדימב םהב יולת םודיקש םיבשוח םילאשנה ןמ עבר ,יקלח ןפואב
 אל וז הדוקנב .ללכ םהב יולת וניא םודיקש בשוח רתונה עברהו ,הבר
 .םישנו םירבג ןיב םירכינ םילדבה ויה
 
 היצביטומ םישנל שי הדימ וזיאב" הלאשל הבושתב םלוא
 הלעמל .םירבגהו םישנה לש םהיתובוגת בוש ולצפתה "?םדקתהל
 וליאו ,ההובג היצביטומ שי םישנל יכ ורמא (53%
) םישנה תיצחממ
 ,רמולכ .תיקלח היצביטומ שי םישנלש ןעט םירבג לש המוד זוחא
 הדמע תוקזחמו) םדקתהל ההובג היצביטומ ןהל שי יכ תונימאמ םישנ
 םירבגה דועב ,(םודיקל תוישיאה תויפיצה יבגל ןהיתובושתב וז
.םודיקל היצביטומ טעמ שי םישנלש םינימאמ

 תודמע יבגל השדח הנבות הלעמ ,הלא םיאשונ ינש ןיב האוושהה
 סוחייב םישנו םירבג ןיב ןוימידה ,דחא דצמ .םינוגריאב תוסיפתו
 הדימ התואב תובשוח םישנש הדבועהו ,םודיק יבגל תישיאה תוירחאה
 םיכירפמ ,םודיק ךרוצל הבושח דיחיה לש היצביטומה יכ םירבג ומכ
 קזחמ ,הז טביה .םישנ לש תונתפאשה רסוח יבגל המודקה העדה תא
 ןתדמע לע ןהלש תישיאה תוירחאה תא תוניבמ םישנ יכ תורשפאה תא
 ,םימגדינה ןיבמ םיבר םירבג לש םהיתודמע תא ךירפמו ,תינוגריאה
.היצביטומ רסוחב םישנה תא םימישאמה

 ינושה טלב ,םישנ םודיקל דסומה תוירחא יבגל ולאשנש תולאשב םג
  (63%
) םישנה בור :יתועמשמ ןפואב  םישנהו םירבגה תובושת ןיב
 בור וליאו ,ןוגריאה תוירחאב איה םודיקה תייעב יכ העדב וקיזחה
 ,םירבגה ןיבמ .ןוגריאה תוירחאב איה ןיא יכ ונעט (62%
)  םירבגה
 תא תללושה הדמעב קיזחהל םילהנמ לש רתוי ההובג הייטנ התיה
 53%
)  םילהנמ-אל תמועל ,(70%) םישנ םודיקל ןוגריאה תוירחא
 םתייטנ לע רוא ךופשל הייושע ,הז אשונב םילהנמה לש םתדמע .(דבלב
 הדמע ןאכ שי .לאיצנטופ תולעב םישנ חופיטל םידעצ לוקשל
 ,ןוגריאה לש גציימכ ילע תלטומ הניא ךמודיקל תוירחאה :תרדשמה
.ונירפס תיבב אל לבא ,ימדקתת ,ןכלו

 ינשמ םילאשנה דועב יכ איה ,הז תולאש ץבקיממ תרייטצמה הנומתה
 ,ןוגריאב םודיקל תישיאה היצביטומה לש תובישחב םינימאמ םינימה
 ההובג היצביטומ ןהל שי יכ (לודג בורב) ןמצע לע תודיעמ םישנה
 לע תוחקול ןה ,רמולכ) הבושח היצביטומה יכ תונימאמו ,םודיקל
 ןהל עייסל ךירצ ןוגריאהש ךכ לע תודמוע ןה .(תישיא תוירחא ןמצע
 רשא ,םגדימב םירבגה דועב ,םיריכב םידיקפתל ןכרד סוליפב
 לע םיעיבצמ םצעב ,םודיקל היצביטומה תובישח םע םימיכסמ
 םתוירחאמ םירענתמו ,תומדקתמ ןניאש ךכ לע תויארחאכ םישנה
 תויונמדזה חותיפ לע ,ןוגריאב תירקיעה המצועה םיבאשמה ילעבכ
.המצועה ןמ חתנב הכוז הניאש בור תצובק רובע

 םידבועה בורש ךכ לע עיבצמה אצמימה ןמ הלוע ,ףסונ ןיינעמ טביה
 רסוח ללגב תומדקתמ ןניא םישנש דגיהה םע ומיכסה אל ומגדנש
 84%
 תמועל ,הז דגיה םע ומיכסה אל םירבגהמ 77%) היצביטומ
 ללגב תומדקתמ ןניא םישנש ןויערה םע המכסהה רסוח .(םישנהמ
 .םינימה ינשל ףתושמ היה ,הכומנ היצביטומ

 היצביטומה תדימל סחיב הניא םירבגל םישנ ןיב תקולחמה ,ךכ םא
 םיבשוח םירבגה יכ ןכתיי .םודיק רסוחל רבסהכ םישנ לש תונתפאשהו
 לש העקשהל האוושהבו ,תקפסמ הניא איה ךא ,היצביטומ םישנל שיש
 םישנה לע םיעיבצמ םירבגה ,בושו בוש .התוחפ איה - הריירקב םירבג
 ןוגריאה לע תועיבצמ םישנה דועב ,ןמודיק רסוחל תויארחאכ ןמצע
 תא תונפמו ןדיצמ ההובג היצביטומ לע תוזירכמ  ןה .ךכל יארחאכ
.הווש תונמדזה לש הרדעה לא עבצאה
 
 לש ןדמעמ יבגל תונומאהו תוסיפתה ,תודמעה תא ונססיבש רחאל
 תמועל םודיקל תויפיצה יבגל ,ימואל חוטיבל דסומב םישנ
 היצביטומ ןיב רשקה יבגל ןכו ,םינימה ינשל תוקנעומה תויונמדזהה
 רתונ ,םודיק לש הנתשמ םיריבסמכ ןוגריאה לש ותוירחא ןיבל תישיא
 תוימיטיגלה ,ךרוצה יבגל םיקדבנה לש םתדמע היהת המ קודבל
 תרמצב םידיקפתב םישנ לש בוליש יבגל תנקתמ הפדעה לש המורתהו
.ןוגריאה

 תוינידמ לע ועדי (61%
) םישנמ (72%) םירבג רתויש אצמנ ,יללכ ןפואב
 ךכל יקלח רבסה .םישנו םירבגל הווש תונמדזה תחטבה אשונב דסומה
 רתוי םיבורק ןכלו לוהינ ידיקפתב םיאשונ םירבג רתויש הדבועה איה
 .עדימ תורוקמל

 ןה ורמא םג דחאכ םישנו םירבג ,דסומה תוינידמ לע העידיל ףסונב
 84%
 -ו םירבג 63%) דיקפת תלבקב תופידע םישנל תתל ךרוצה יבגל
 (61%
) םישנו (73%) םירבג לש לודג בור ,תע התואב ,םלוא .(םישנהמ
 - םידמעומה ינש רשאכ דיקפתל הלבקב השיאל תופידע ןתמל דגנתה
 רישכמה אוה ,תאזכ תופידע ןתמ .םיהז םירושיכ ילעב - השיאו רבג
 בורו ,םינוגריאב תנקתמ הלועפ םשייל ןתינ ותועצמאב יזכרמה
.ומושייל דגנתה םינייאורמה ןמ יתועמשמ

 ,תנקתמ הפדעה דגנ ןוגריאב תפרוג טעמכ הדמע לע עיבצמ הז אצממ
 התייה םגדימב םיפתתשמה לש םתדמע .םינימה ינש תא תנייפאמה
 ידכ םישנל הפדעה ןתמל בויחב ובישה םה ,דחא דצמ :תיטנלביבמא
 תיזכרמה ךרדל דגנתה לודגה םבור ינש דצמו ,םדקתהל ןהל רשפאל
 .הז ןויער םושייל

 ,םירבג לצא תנבומ טעמכ איהו ,םירחא םירקחממ םג תרכומ וז הדמע
 הפדעה לש יוצימה ךרדל ודגנתה תובר םישנ םגש הדבועה םלוא
 תוינתפאש םישנ וב ,בצמ הפ ןמתסמ .םודא רוא הקילדמ ,תנקתמ
 ןמודיק תא רשפאל םידעצ טוקנל בושח יכ תונימאמ היצביטומ תולעבו
 לע"כ תספתנש ךרדב תאז תושעלמ תועתרנ םלוא ,םיריכב םידיקפתל
 ,םישנ לצא הדרח תררועמ תאז תורשפא :רחא והשימ "ןובשח
.ןתונתפאש יבגל תוננוגתה לש הדמעב יכה ואלב רבכ תואצמנה

 שי דחא דצמש םירמוא םה הב ,םירקחנה וטקנש תיכרע-ודה הדמעה
 םיללוש ינש דצמ םלוא ,תוריכב תודמעל םדקתהל םישנל עויס תתל
 לעב רבג לומ זרכימב םירושיכ תלעב השיא תפדעה לש הפקות תא
 הפדעה לש םושייב תטלוב תויתייעב לילעב תרצוי ,םיהז םירושיכ
 .תנקתמ

 איה ,תובר םינש הזמ ושרתשנש תולווע ןקתל תלבוקמה ךרדה
 םירקחנה ,וליאו ."תחפוקמ"ה הצובקה ירבח תא ,ינמז ןפואב ,ףידעהל
 ןקתל ךרוצב יללכ ןפואב וכמתש תורמל ,וז תורשפא םע ומיכסה אל
 הרעשהה תא תוקזחמ ,רקחמב ועיבהש תודמעה .הלוועה תא
 תעבונה תוינידמה םושייו ,םישנ לש ןמודיקב ךורכה ןוזח לע הזרכההש
.ןוגריאב םימרוג דצמ ולוכיסל םינוש תונויסינב ולקתיי ,הז ןוזחמ
 
 קר אל ,םישנ לש ישונאה ןוהה תייעבל ותשיגב ץולח היה הז דסומ
 םיינוזח םידעצב םג אלא ,ןאכ גצומ וקלחש ,רקסה תא הללכש המזויב
 רושקה לכב תינוגריא תובייוחמ לע הרהצה ,ןוגכ ,םירחא םייביטרפואו
 שוביג ,הז אשונ ךרוצל דחוימ יוגיה תווצ תמקה ,םישנ םודיקל
 ,לאיצנטופ תולעב םישנ ברקמ תילוהינ הדותע תרשכהל תורגסמ
 הכימת תסייגמו ףטוש עדימ הריבעמה תימינפ הרבסה תכרעמ תמקה
 ,םירחא םייעוצקמו םיילהנימ םידעצ לש הרוש תטיקנו ,ןיינעל
 .הז םוחתב ויתוינכות עוציב תא וחיטביש

 לש תויביטקפא תקידב ךרוצל םייקל שיש םיבושחה םידעצה דחא
 םישחרתמה ,ןוגריאב םייוניש לע יתפוקת בקעמ אוה ,וז ןיעמ תינכות
 י"ע הבוגמה ,ןגרואמו הנבומ ךלהמ םיקהל שי .שקובמה ןוזחה ןוויכל
 םודיק יבגל ומשוייו וננכותש םידעצה רחא בקעמל ,תישארה הלהנהה
.םישנ
 
 וריהצה רבכ רשא ,ירוביצה תורישב רתוי םירואנה םינוגריאה יכ הארנ
 םילוכי ,םבריקב םישנ רובע תויונמדזהה ךרעמ רופישל תובייוחמ לע
 ץראב םינוגריאה בור ,םלוא .הז םוחתב היישעהו ןויערה ןמ דומלל
 שורדה ,תויונמדזה ןויווישל הכורא ךרד לש התליחתב ןיידע םיאצמנ
.םהלש ישונאה ןוהה לש ילמיסקמ יוצימ ךרוצל
 
_______________
.1997 לירפא ,"סוטטס" ןוחריב הנושארל םסרופ רמאמה
 
_________________