הליכא ילגרה
עיגפ לקשמב תודלי

ילאירבג תנע :תאמ


 םחל תסורפ דוע לוכאל הצורש שמח תב הדליל הרוק המ
 
 :הל תרמוא ,הנימשמ תבהש תששוחה ,המאו ,םיירהצה תחוראב
!'? 
אל'

 
הגאדה תמרש לככש םינעוט הינבליסנפ תטיסרבינואמ םירקוח
 
תולבגההש לככו ,הלדג םהיתונב לש ןלקשמל סחיב םירוהה לש
עגפנ ולא תודלי לש ימצעה יומידה ךכ ,תובר לכואה לע

 םירקוחה .רקחמב וקדבנ ןהירוהו שמח תונב תודלי םייתאמכ
 
ןפוגל סחיב רתוי הכומנ הכרעה תולעב ןה תונמש תודליש ואצמ
ךומנ לקשמב תונב תמועל ,ןהלש הבישחה ירושיכל סחיבו

 טקפא תרצוי לכוא תלבגה דציכ תואדווב הארמ הז רקחמ
 
םיספי'צ המכ קר לוכאל הדליל םישרמ םא .םידליה לע ילילש
 
רשקב דואמ ער שיגרת איה ,רתומה לובגמ תגרוח איהו ,םויב
המצעל

 
אירב לכוא תאז םוקמב עיצהל אלא  ,לכוא עונמל אל אוה ןורתפה
 
תושעל תודליה תא דדועלו ,(תנמש תדילג םוקמב טרוגוי תדילג)
 
תא ורטנקת לא ,בושח יכהו .לוחמ וא טרופס ומכ תינפוג תוליעפ
 
הלועש יפכ ןכש ,הפוג לקשמל עגונב ,זמרב אל וליפא ,םכתדלי
 
רבכ םייק תויתרבח תוכלשה שי ףוגה לקשמלש ןויערה ,רקחמהמ
 
תושק תוקלצ ריתוהל הלולע ימצעה יומידב העיגפ .הז ריעצ ליגב
 .הדליה 
לש תיתרבחהו תישפנה התוחתפתהב

_______________
 ,6
 ןויליג ,תירלופופ היגולוכיספל ןיזגמ - וכיספב םסרופ
2001 יאמ-לירפא

 :סקפ     02-5879901/2 :לט  יונמ תנמזהל
02-5879832
 םימולשת  4 -ב וא םילקש 225  :תורבוח 10 -ל יונמ ריחמ
(םילקש 232
 כ"הס) דחא לכ םילקש 58 לש
 
_________________