םיפתושמ םייח
?תעבטה ילב וא םע ,דחי

יטסינב השמ  :תאמ

 ,םכשובל בטימב ,הפוחל תחתמ םידמוע םתא .לודגה םויל םתעגה 
 הלוע ,זאו .םכדיל םידמוע םישגרנה אבאו אמאו ביבסמ םיחרואה
 
ךיא ער ונל היה המ ,הז לכ תא םיכירצ ונחנא ללכב המל  :הבשחמה
 
וליפא  ?ןתחתהל םג ךירצ המל זא .םיאלפנ ויה םייחהו דחיב ונרג ,ונייהש
 
ויחיש רשאמ רשואב ויחי הלש םידכנהש ףידעש םיכסת הנומידמ הדועסמ
.
תונברה תוגרדמ לע דוקרל תדמתמ הפיאשב

 
ויה אל םכלש םירוהה  ,םירושע השולש ינפל ךכ םיבשוח םתייה םא
 
סנכיהל םיכוז םתייה וליפא ילואו ,םיננרמ ויה ה'רבחה ,תולילב םינשי
 
ןיינע השוע אל דחא ףא םויה לבא .ינוריעה ןומוקמב תידדצ הבתכ וזיאל
אל וא תעבט דונעל -  יאדכ המ זא .םיאושנ אל תוגוזמ לודג

 
םיאצממה ורבטצה ,ןיאושינ אלל דחיב םייחה תוגוזה רפסמב היילעה םע
 
ולא םייגוז םיסחי ,םינוש םירקחמ יפל :םייבויח קוידב אל םהו אשונב
 
תוחפו םיטקילפנוק רתוי םהב שי; הבזכאב תובורק םיתיעל םימייתסמ
 
לש לודג זוחאש םג אצמנ .םיאושינ ייחב רשאמ תימצע המשגהו קופיס
 
םילהנמ ,םיפתושמ םייח לש תוכורא םינש רחאל אשניהל וטילחהש תוגוז
 
ךכל יזכרמה רבסהה .ןישוריגב םיתעל םימייתסמה תוביצי ירסח םיסחי
םיסחיה לש תוביוחמה רסחו יעראה יפואה הארנכ אוה

 ,םישורג 
תובאמ לדבהבש ררבתמ  .םידליה לע םג עיפשמ תוביוחמה רסוח
 
םיברועמ תוחפ תויהל םיטונ  (ןיאושינ אלל) םגוז תבמ ודרפנש תובא
.
הדירפה רחאל םהידלי יפלכ תוירחא תוחפ םישיגרמו םידליה לודיגב
 
הז  ?אשניהל אלש םירחובש תוגוזה רפסמב היילע הלח ללכב המל לבא
 
תיטסילאודיבידניא רתויו רתוי תויהל תכפוה ונלש הרבחהש ךכב רושק
 
םאו  ,העקשה תוחפש המכ םע ישיא קופיס רתויש המכ םישפחמ ונחנא.
 .םיבזוע טושפ ונחנא ,ונלש תימצעה המשגהל םרות אל  (והשימ וא)  והשמ

 
דוסימל דודיע טעמ שיש ךכל םיאיבמ ,םיגולויצוס תעדל ,ולא םייוניש
 
הנותחמ םידחופש םיריעצ הברה שי ,ןכו .ןיאושינב תיגוזה תוביוחמה
םהירוה ישוריגמ ולבסש ללגב
 
םכינש םתאו"   םוחתב םיחמומה דחא רמוא ",ךתוא םינשמ ןיאושינה"
 םויכ הרבחהש תומיוסמ תויונמוימ תושורד ךכ םשלו ,דחי םג םינתשמ
 
תויהל ךופהל אלא ,ןוכנה םדאה תא אוצמל םניא ןיאושינ .תקפסמ הניא
. "
השקה ךילהתה הזו ,ןוכנה םדאה

 ,
הינשה תא דחא םתאצמ םא ,רוציקב
.
 
סוכה תא ורבשת -  המידק זא
 

אשונב דוע


"תויגוזו החפשמ ,םייח" 


 דוע
:"הלעמל ךרדה"ב


 ,תוצעה לכ -  המ תושעל ךיא
.אשונ לכ לע ,םיפיטה לכ


 יפרטצה - ?חכוותהל תבהוא
.הריירקה תושנ םורופל

 לש  םירמאמה ןויכרא
"הלעמל ךרדה"


 םיסרוק ,תויומלתשה ,םיסנכ
.םישנל

 תויביטקארטניאתואנדס
.ימצע-ןחבמ ןונגסב

שדח רפס

 - תוחילצמ םישנמ הארשה
.תרמצל ועיגהש םישנ 50 לע
: "הלעמל ךרדה"ל ובתיכ 

 ,1
 ןויליג ,תירלופופ היגולוכיספל ןיזגמ - וכיספב םסרופ
2000 ילוי-ינוי

02-5879832
 :סקפ     02-5879901/2 :לט  יונמ תנמזהל

 םימולשת -4
ב וא םילקש 225  :תורבוח 10 -ל יונמ ריחמ
(םילקש 232 כ"הס) דחא לכ םילקש 58 לש
 
 _________________