תודחוימ תויתוא

קוסיעב האפרמו תיגולופרג ,םיבוט ןב לכימ:תאמתודדוב תויתוא לע םילכתסמ ללכב יתמ

 ןניא תויתואה רשאכ - ןפוד תאצוי הרוצב תוטלוב תויתואה רשאכ
 .תרחא הרוצב םעפו תאזכ הרוצב העיפומ תמיוסמ תוא םעפ ,תויבקע
 וז רשאכ - תואב םינוש םירוזא ןיב טלוב ןפואב הנתשמ ץחלה רשאכ  -
.לולח וא רגרוגמ וקה רשאכ - תדחוימ תוא

?תויתואה תוצובק ןהמ
 תודרויש תויתוא - צ ,ץ ,ף ,ל ,ט :הרושה ינפ לעמ תואשנתמש תויתוא
 ,הרושה ךותב תואצמנ המת הביתכבש תויתוא- 
ך ,ן ,ק :הרושל תחתמ
 ךותב תויתוא- 
ע ,נ ,ז :הנממ תודרוי וא תולוע םיבר םישנא לצא לבא
 םע תויתוא- 
ם,ת ,ש ,ר ,פ ,ס ,מ ,כ ,י ,ח ,ו ,ה ,ד ,ג ,ב ,א :ללכ ךרדב הרושה
 
,ק ,ע ,נ ,מ ,ל ,ז ,א :תויוזל תודעומש תויתוא- ש ,צ ,ף ,ע ,ל ,ד ,ג :םילוגיע
.ת ,ש ,פ ,ע ,נ ,ל :תדחוימ תועמשמ תואשונ תויתוא- ת
.תוצובק המכב תועיפומ תויתואהמ קלח ,בל םתמש יאדוש יפכ

?הרושה ירוזא םירמוא המ
 ,תוברתהו רסומה יכרע תא גציימ הרושה לעמש הז :ןוילעה רוזאה
 ארקנש המ .תונצחשו ןוימד ,באה תעפשה ,תוילאוטקלטניא ,תוינחור
."וגא רפוס" :דיורפ לש ויגשומב וא ."ריוא יקסע"
 :דיורפ לש ויחנומב ,יתרבחהו ישגרה םלועה תא גציימ :יעצמאה רוזאה
.תוישיאה ןונגסו היולגה תוגהנתהה תאז ."וגא"
 ,תויסרגאהו םיסעכה ,םירציהו םיפחדה תא גציימ :ןותחתה רוזאה
."דיא" :דיורפ לש ויחנומב .תוקחדההו תוינימה

 לש תודדומתהה ינפואו הנגהה ינונגנמ לע םיזמרמ םירוזאה ןיב םיסחיה
.ושפנב םילעופה םינושה תוחוכה םע םדאה

 יעצמאה ,שארה תא גציימ ןוילעה קלחה :תינפוג םג םיקלחתמ םירוזאה
 ןהש ללגב ,'ן-ו 'ו תויתואה תאז לכב .םיילגרה תא ןותחתהו ףוגה זכרמ תא
.ןפוד יאצוי דוע שי םתסה ןמו וגה תא תוגציימ ,תוהובגו תורשי ךכ לכ
 הליחתמש 'ל לשמל) הילעמ תמייתסמו הרושל תחתמ הליחתמש תוא
 ךרוצל םיירציה תוחוכב שומיש לע העיבצמ ('לל 'ק ןיב רוביח וא ,ךומנ
 תוגהנתהל םיילאוטקלטניא םיצורית ןתמ :ךפיהה וא .תינחור תומדקתה
.(לשמל ,תיגולוכיספה ןושלב תויצזילנויצר) תירצי

תויליע תויתוא
 חתופמ ןוילע רוזא .חורה יניינעל תועגונ םירבדה עבטמ ולאה תויתואה
 וא תויזטנפ ,תונורקע לש םלועב יחש םדא לע םיעיבצמ לד ןותחת רוזאו
...םירחאה םירוזאב יולת ?המשגה ירב ולא םאה .תומולח

תויתחת תויתוא
 םיכרצל םינרמותמ םה םאה ?(ףדה לע ץחל) םירציב חוכ םייק םאה
 תורגוא" וא "תולפונ" תויתואה םאה (?הטמל תודרוי ןה המכ) םיישעמ
?ןתוא קיזחמ המ ? הלעמל בוש תולועו "חוכ

תויעצמא תויתוא
 רוזאה ןיב ןזאלו חוכ קפסל ידכ הזכרמב תשבוגמ קיפסמ תואה םא
 םיפחדה ןיב בוט תרדתסמ תוישיאהש ןמיס הז ,ןוילעהו ןותחתה
 םגו אטבתהל םיפחדל רשפאל ידכ םייד םיקזח וגאה תוחוכ .תונורקעהו
.םתוא רקבל

"ל" תואה
 אוה םאה ?לוגע הלש לוגיעה םאה .באה םע רשקה לש תואה איה 'ל
 ומכ היולת איה םאה ?תתשקתמו הלוע איה םאה ?םייק וניא םאה ?ןנושמ
?רבדה ותוא תוארנ "ל"ה לכ םאה ?ללכב תשק תרסח איה םאה ?וו

"נ" תואה
 תדרוי איה םאה ?תיוז הל שי םאה .םאה םע רשקה לש תואה איה 'נ
 השירדב םאה ?םינוא רסוחב המידק וק תחלוש איה םאה ?הרושהמ
?תיבקע איה םאה ?תינפקות

"ס" תואה
 ילאמשה דצב ןטק דחא חתפב ידש םינעוטש ולאכ שי .רשויה לש תואה
 ךמתסהל ןיאש איה יתעד .רשוי רסוח לע דיעהל ידכב 'סה לש ןותחתה
 .תועמשמ בר ןמיסב רבודמ ןיידע לבא ,דחא ןמיסב קפתסהל
 

:היגולופרג דוע
שפנ-ףוג רשק  
תודחוימ תויתוא 
?המיתח יהמ 
םישנו םירבג
?גולופרגל םינופ עודמ
םידלי ירויצ
םינוש םיסופיט
הנתשמ םלועב םייח


תואיצמ תרצוי הבשחמ
םיזויפ דירוהל םיכרד 7
תואירבה לע רומשל
?הקוחש תא םאה


תא םאה
?תלוגנרת וא רשנ
ךלש תויוכזה לע ירמיש
תומיהדמ םישנ
תישנ תוגיהנמ
?ידמ הנקז הז 40 םאה

:"הלעמל ךרדה"ב דוע
 תואנדס
 ןונגסב תויביטקארטניא
.ימצע-ןחבמ
םיסנכו םיעורא
שדח רפס
 תוחילצמ םישנ
 ועיגהש םישנ 50 לע 
.תרמצל

 
"ע" תואה
 חפנ ,רמולכ .הרושהמ דרויש לוגיעב רבודמ יכ ?המל .ןימה לש תואה יהוז
 שי םאה ?הרושהמ תדרוי איה םאה זא .םיפחדהו םירציה ירוזאב תוא לש
 ?הקד ?החופנ ?תיבקע איה םאה ?סופדב תבתכנ איה אמש ?לוגיע הל
?תאבחנ

"ש","פ" תויתואה
 ,תוהובג ,תולודג ןה םא .קנע לדוגב םימעפ הברה תובתכנש תויתוא ולא
 םיינצחש םישנאב הארנכ רבודמ ,הרושה ינפ לעמ תוטלוב ןהו חופנ לוגיעה
.לכ-ה םיעדויש

"צ" תואה
 ןותחתה ,ןוימד לע דיעמ ןוילעה .ןותחתו ןוילע :םילוגיע יאצח ינש שי 'צל
 ינש ןיב ץייח לש גוס הווהמ םהינש ןיב רצונ םימעפלש לוגיעה .תוישעמ לע
 תועמשמ תבר תוא .הרושהמ תדרוי וליפא איה םימעפל .ולאה םימוחתה
 לש תישעמה המשגהה תלוכיו ףוגו שפנ ,חור ןיב םיסחיה לע תרפסמש
.ףועמה לע םג ומכ ,םירבדה

"ת" תואה
 לע םגו תונרמוח לע םג ,רשוי לע םגו םייתרבח םירשק לע םג הדיעמ 'תה
 הטשפה רשוכ לע םג ,תונפקות לע םגו תוריגס לע םג ,ישגר ןוחטב רסוח
?םכלש 'תה תיארנ ךיא .שי 'ת יגוס הברה ךכ לכ .תועצעטצה לע םגו
 
 
_______________
םיבוט ןב לכימל ל"אודב ץועיל תונפל ןתינ
 
 
______________________________________________