?"חירסמ ילש בו'גה" תרמא יתמ

...בוש יבשיח ?הביבסב רתויב העורגה איה ךלש הדובעהש ךל המדנ
 - תוחילצמ םישנמ הארשה
.תרמצל ועיגהש םישנ 50 לע


 
 
 
_________________