.

:

.
.
,.
.
,.
..


.,,.
.,
.''
.
"ࠠ?
...
-.

.
.
,,.
.,.
,.
.


.,,.
.,
.
.
,.,

.


."?"?""
.
,.,
.,.
,,,.
.


.
..,,
,,
.
.
.

.
.,
.,
.
,.
?


.
.

.
.ࠠ...
.:
???

"
:"


.-

-

50
.,
?.
??
..
?


...
.
.
...
.
..

.
..
.??
.


...
..
..
.
.,.'
.
.

,..""
.
.
.


"?"
..
,.,.
.
.

:

..
,
?
.
.

_______________________
.
.."","-"
-""
.
_______________

_________________