הדילב הריחב שפוח ןעמל תדלל תוארוק םישנ תעונת
  םישדח םיפרטצמ םוי ידמו םישנא םייפלאכ העונתב םיליעפ םויכ
 םיאנתה תבטהו הדילב הריחב שפוח ןעמל המוצע לע םימתוחה
 תדמוע הדילה תארבהש הנומא ךותמ דחי לועפל םיבדנתמה ,םייתודליימה
 ולאכ םג) תובא ,תוהמא רקיעב העונתה יכמות ןיב .הרבחה תארבה סיסבב
 ,הדילל הנכה תוכירדמ) הדילב ךומתל םעוצקמש םישנאו (ינפל עגרש
 תחא .(םילפטמ-תולפטמ הקנה תוצעוי ,םיאפור ,תודליימ ,הדיל תוכמות
 שגפמ רוקמ תווהלו עדי תונקהל םתרטמש םיסנכ םיכרענ םישדוח השולשל
.םיכמותל

 התריחב תא תדבכמה ךרדב תודיל רשפאל ןתינ יכ םינימאמ העונתה ירבח
 שי יכ םינימאמ ונא" ןכ ומכ םלוה יאופר לופיטב הבוגמו השיאה לש הנוצרו
 םאתהב הפוג לעו םאה דיל תוהש ,םייחל הכר הסינכ םידוליל רשפאל
 תמקהל םיארוק ונא .התוחכונבו הרושיאב יאופר לופיט ןתמו הנוצרל
 השיגה יונישלו תיבה תודיל דוסימל ,םילוח יתב ךותבו ץוחמ הדיל יזכרמ
 ונא .דסממה אלו ךילהתה זכרמב דומעת השיאהש ךכ םילוחה יתבב
 ,הדילב הריחבה תוכזלו תויורשפאל רוביצה תועדומ תולעהל םישקבמ
 הדיל םוקמ תריחבל םילכ קפסלו הדילב םיאתמ יוויל תלבקל םישנ תונפהל
 ,הדילה ירחאו ינפל תינופלט הכימת םיעיצמ ונא .דולילו תדלויל יתודידי
."עדימ זכרמ תמקה ,הדיל ירחא תישיא הכימת
 
 יתב ךותבו ץוחמ םיבר הדיל יזכרמ םנוזחב םיאור העונתה ירבח
 תונימאמו ןנוצר המ תועדוי ןהשכ הדילל תועיגמש םישנו םילוחה
 וקזחיו ודדועיש םיכמות םיתווצ ושגפי ולא םישנ .תדלל ןתלוכיב
 תא ךירצמ הז ןוזח .ןהיכרצל םיבושק ויהיו הוולשב ורבדי ,ןתוא
 תדלויה תלוכיב הנומאל יוניש לש ךילהת רובעל םייאופרה םיתווצה
 תדלוי וליבגי אל התרגסמב - המילא אל תרושקיתב םלתשהלו תדלל
 אל ,ישיא לופיט לע אלא יניטור לופיט לע ורבדי אל ,םיוולמ תריחבב
 תדלוימ וענמי אל ,יאופר ךרוצ ןיא םא ,םימ ועקפי ,וזרזי ,וכתחי ,וברעתי
 לרודיפא ועיצי אל ,ךרוצ אלל רוטינב וכיראי אל ,עעונתהלו הטימהמ תדרל
 ורשפאי אל ,לרודיפא הצור הניאש תדלויל -לקמ לע הירכוס היה וליאכ
 אל ,לופיט עיצהל רושיא שקבלו תוהדזהל ילבמ רדחל סנכיהל תווצה ישנאל
 ףחד ינפל ץוחלל ורוי אל ,הז םע הז וחכוותי וא וקעצי אל ,תודלויב ופזני
 םירבדמה םירקחמל דוגינב בוש) ומיאמ קונית תדרפה ושרדי אל ,הציחלה
 .(דלי-םא רשק קוזיחו הקנה תחלצהל דדמכ תויב לע ,תויבה תובישח לע
 טנסרולפ תורוא תללוכ םלועל דליה תלבק לארשיב םיבר םילוח יתבב םויכ
 םייכוב תוקונית םע ,תורז תויחא לש בל תמושת לע תורחתו םיקהוב
...םיבר
 ןהילעש תונימאמ ןיידע תובר םישנ םויכ" תודלויה םג תופתוש לוחמל
 :ץראה םורדמ תדליימ הננולתה "דליה תא ןהל ואיצוישו בגה לע בכשל
". תוירחא תחקל ןתוא דמלל םיבייח"
 להקל תארוק "הדילב הריחב שפוח ןעמל תדלל תוארוק םישנ" העונתה
. תיבויח הדיל תיוח לע רתוול אלו היתורושל ףרטצהל בחר
"

 הפוג" הרפסב פורתתרונ 'רד האפורה תבתוכ ," היח תאש ומכ תדלוי תא
 המייס זאמ התשיג התנתשה דציכ תראתמה "השא לש התנובת ,השא לש
 הנבההו תינחורה התוחתפתה ךרד "ןיינעה תא זרז"ל הגהנו הידומיל תא
.דבכל שיש הנוש בצקבו הנוש ןפואב תדלוי השיא לכש
 לשימ ר"ד  ."תכמותו תישפוח הביבסב הנוצרכ תדלל תוכזה השא לכל"

 רוחבל ,הדילה םוקמ תא רוחבל םכתוכז .תיעבטה הדילה יצולחמ ,טנדוא
 הנבה ,עדי ךותמ םכל םיאתמה לופיטב רוחבל ,הדילב םיוולמה תא
 הסינכ העיגמ םכלש תוקוניתל .המיצעמו תכמות הריוואב תדלל .המכסהו
 קר יאופר לופיט לבקל ,םכנוצרל םאתהב םכתא תויהל םתוכז . םייחל הכר
 אלל ,םהיכרצ יפ לע הנזהו הנגה ,הבהא לבקל ,םכרושיאבו םכתעידיב
.הלבגה

בוט הברה - תונשל חוכה םכלו ונל .דובכ םכל עיגמ .ונילא ופרטצה
nashimkorot@hotmail.co.il    09-8665686
 
 
________________
?ונחנא ימ - תדלל תוארוק םישנ
 רסוחו ןפוגב ןומאה רסוח םע םילשהל דוע תונכומ ןניא לארשיב םישנ
 םייח לש הבוט הלחתהל המיצעמ הדיל תיווח לש התובישחב הנבהה
. םיפתושמ

 טעמכ .םיבר הדיל ירדחב הליל הלילו םוי םוי תשחרתמ םישנ יפלכ תומילא
 ,תלזלזמ תוגהנתה לע תרפסמ היתודיל תא הנורכיזב הלעמה השיא לכ
 תודחאל .ןלוכב אל םא ,תודילהמ תחאב הלקתנ ןהב תומיטאו תושידא
 תדליימ ןהל ןמיזש הרקמה תוכזב םיתיעל ,תויבויח הדיל תויווח םג ופסאנ
 ךומסל אלש הטלחה תובקעב םיתיעלו ,תכמות הדיל תייצאוטיס וא תכמות
.המיצעמ תיב תדיל לע תושקעתהו הרקמה לע
 
 
 לועפל הלחה" הדילב הריחב שפוח ןעמל תדלל תוארוק םישנ "תעונת
 םיצעהלו לארשיב יתודליימה תורישה תא רפשל איה ונתרטמ .2001 ץרמב
 ,ךכב תוצורה םישנל רשפאתי יכ םישרוד ונא .הדילה תייצאוטיסב םישנ
 קיחב ,יתודידי םוקמב ,תימונוטוא תדליימ ידי לע תלבומה הדילב רוחבל
 יתבב תדלל תורחובה םישנ לש וזל ההזה תילכלכ הכימתבו ,החפשמה
. םילוח

 הדיל יזכרמ תמקה ,תיבה תודיל דוסימ ןעמל םילעופ העונתה ירבח
 יונישו ,רתוי תוינאמוה תודיל ורשפאי רשא םילוח יתב תברקב םייאמצע
 ןתינ יכ םיארמ םלועב םימייק םילדומ .םילוחה יתבב תמייקה השיגה
 השיאה תא םקממה ,יתרבח יתודליימ לדומ םילוחה יתבב םג ץמאל
 דוע רשקב התיא תויהלו תדליימ רוחבל השיאל רשפאמש לדומ .זכרמב
 רפסמ תלבגה אלל ,הדילה לכ ףיצר יתודליימ יוויל לבקל ,ןוירהה תפוקתב
 ןפואב םיבצועמו םייאופרה םירזעה תא הניפל םיקחודה םירדחבו םיוולמ
. החפשמהו גוזה ינב תורישל ,רתוי יתודידיו יתיב

 ללכ ודירפיש ילבמ םייתחפשמ זופשא ירדח ויהיש רשפא םילוחה יתבב םג
 השיאה תא וררחשי :תיתליהק השיג וצמאיש וא גוזה ינבו דליה ,םאה ןיב
 ילוא) תיטפמאו תיעוצקמ הוולמ החפשמל ודימציו הדילה רחאל התיבל
 ךרוא לכל התיא התהשו תדלויה ידי לע הרחבנ רשא, המצע תדליימה
 השיאל דובכ תנתונ וז השיג .הדילה רחאלש הפוקתב הב ךומתתש (הדילה
. תדלל התלוכיב ןומאו

 ךומתל לכויש עדימ זכרמ םקומ לארשיב תודלויה תליהק תורישל
 ףותישל םח וק לעפומ ןכ ומכ .ןנוירהו ןפוג לע תודלוי הנלבקתש תוטלחהב
 םא) היינפה ןפואל רשאב תפתושמ הבישח ךות ,תושק הדיל תויווח תביתכו
.הכרבב לבקתת הרזע לכ .םיבתוכמלו (ללכב

40200 דוקימ ,409 ד.ת ,הבחרה-ןיקתיו רפכ ,1 הנוגלה -תבותכה
09-8665686 -לט
 
_________________